Discipline

Qi gong

 • Zhan zhuang gong (La Posizione dell’Albero)

Yi quan (La boxe della mente)

 • Yi quan terapeutico
 • Yi quan marziale

Tai ji quan stile Chen

 • Zhan si gong (qi gong del bozzolo di seta)
 • Le forme:
  • La Forma 19
  • Lao jia (Antica Intelaiatura)
  • Pao Chui (Colpi di Cannone)
 • La Spada del taiji stile Chen
 • Il tui shou del taiji stile Chen (lavoro in coppia)

Le Arti Marziali Interne del Gran Maestro WANG SHUJIN
trasmesse da Sifu Rottmann

 • Tai ji quan delle sintesi
 • Xing yi quan
 • Ba gua zhang