Formazione generale

Qi gong

 • Zhan zhuang gong (La Posizione dell’Albero)

Yi quan (La boxe della mente)

 • Yi quan terapeutico
 • Yi quan marziale

Tai ji quan stile Chen

 • Zhan si gong (qi gong del bozzolo di seta)
 • Le forme a mani nude:
  • La Forma 9
  • La Forma 19
  • Lao jia (Antica Intelaiatura)
  • Pao Chui (Colpi di Cannone)
 • La forma di spada del tai ji quan
 • Il tui shou del tai ji quan (lavoro in coppia)

Le Arti Marziali Interne del Gran Maestro WANG SHUJIN
trasmesse da Sifu Rottmann

 • Tai ji quan
 • Xing yi quan
 • Ba gua zhang