Formazione generale

Qi gong

Zhan zhuang gong (La Posizione dell’Albero)

Yi quan (La boxe della mente)

Yi quan terapeutico
Yi quan marziale

Tai ji quan stile Chen

Zhan si gong (qi gong del bozzolo di seta)
Le forme a mani nude:

  • La Forma 9
  • La Forma 19
  • Lao jia (Antica Intelaiatura)
  • Pao Chui (Colpi di Cannone)

La forma di spada del tai ji quan
Il tui shou del tai ji quan (lavoro in coppia)

Le Arti Marziali Interne del Maestro WANG SHUJIN trasmesse da Sifu Rottmann

Tai ji quan
Xing yi quan
Ba gua zhang