Programma generale

Le Arti Marziali Interne del Gran Maestro WANG SHUJIN trasmesse da Sifu MANFRED ROTTMANN

Qi gong
Zhan zhuang
Tai ji quan
Xing yi quan
Ba gua zhang

Qi gong

Zhan zhuang gong (La Posizione dell’Albero)

Qi gong integrativo

Yi quan (La boxe della mente)

Yi quan terapeutico
Yi quan avanzato